Računarski Sveznadar: Upoznavanje sa osnovama hardvera PC računara

Dobro došli.
Danas je 17.07.2024.

Hardver je kul

Meni 45

Upoznajte se sa hardverom za 45 minuta:

Štampač

Kako instalisati štampač

Podešavanje i instalacija štampača

Ova lekcija je primjer primjer šta treba da znate pri instalaciji bilo kog uređaja.
Štampači su postali toliko jeftini da se ne postavlja pitanje da li ih trebate imati već kakav štampač trebate i znate li ga podesiti da radi.
Izbor štampača bi značio analizu poslova koje želite da obavljate na računaru i kakve dokumente želite da kreirate. Raspon ponude i cijena je zaista velik od stotinu maraka jeftine A4 (crno bijele lasere ili kolor injek džet) štampače do nekoliko desetina hiljada marka za štampače sa profesionalnim karakteristikama većih formata.
Analiza zašto ste rješili da nabavite baš ovaj ili onaj štampač nije primjerena početnicima (neznalicama). Za početak predlažem da kupite najeftiniji model, a da samo razmislite da li Vam treba crno bijeli otisak (u tom slučaju birajte laser on ima trajan i kvalitetan otisak), ili Vam treba kolor (u tom slučaju izaberite injek džet) U oba slučaja preporučujem neki od niskobudžetnih hp štampača. (naglasak je niskobudžetnih hp ima produkciju i skupljih štampača...
U svakom slučaju nabavili ste štampač.

Hardverska instalacija

Hardverska instalacija se svodi na spajanje dva kabla.
Potrebno vrijeme 10 minuta.

Raspakujete kutiju postavite štampač na već ranije opisani radni sto.
Iz kutije još izdvojite dva kabla signalni i energetski.
Iz kutije izvadite i prateće CD-ove. Obično su dva jedan instalacioni sa drajverima i drugi sa pratećim programima. zasad Vam je potreban onaj sa drajverima (I pojam drajvera smo opisali, ali ga ponavljamo: to su programi koji povezuju odgovarajući uređaj (ovdje štampač) sa operaivnim sistemom (standardno Windows).
Pronađete uputstvo za instalaciju koje će biti ilustrovano slikama na kojima ćete prepoznati ovdje opisane elemente.

Jedan je signalni kabl sa (najšešće) već opisanim USB odnosno LPT (paralelnim) priključcima.
Rjeđe su (stariji i postepeno nestaju) signalni kablovi za paralelni port.
U posljednje vrijeme umjesto signalnog kabla koristi se WiFi bežična konekcija.

Drugi kabl je energetski i služi sa spajanje sa mrežom.

U slučaju injek džet štampača umjesto energetskog kabla koristi se adapter preko koga se štampač povezuje na mrežu.

Izvadite kućište i na zadnjoj strani prepoznate odgovarajuće konektore.
Greška nije moguća svi proizvođači se pridržavaju standarda, pa ćete USB, (odnosno paralelni port) lako prepoznati i povezati.
U slučaju bežičnih štampača situacij je nešto komplikovanija, ali ako ste instalisali bežičnog miša, jasno je kako ćete izvršiti povezivanje.


Softverska instalacija

Potrebno vrijeme 30 minuta
Prije nego što uključte računar pročitate ovo uputstvo do kraja (15 minuta).
Nakon toga uključite računar i štampač. Većina jeftinih štampača nema taster za uključenje pa je dovoljno da ga prikopčate na mrežu i on će sam da se uključi po uključenju računara.
Nakon starta Windowsa automatski se pokreće procedura prepoznavanja i instalacije štampača
Slijedite procedure (15 minuta). (Tek nakon čitanja, kako je već rečeno.)

Podrška za upravljanje radom štampača je ugrađena u Windows u odgovarajućim konfiguracionim programima, koje koriste aplikativni programi. Rjeđe, postoje i programi koji direktno (zaobilazeći Windows-e) kontrolišu rad štampača.
Šta ovo znači?
Da bi bilo koja periferijska jedinica mogla da radi ona treba da bude prepoznata od strane operativnog sistema.
U slučaju Windows-a i štampača to znači da treba da se instališe upravljački program (drajver) koji će povezati štampač i Windows.
U slučaju većine štampača postoje upravljački programi implementirani u Windows program, a ako imate noviji ili rjeđi štampač njegove drajvere ćete pronaći na već spominjanom CD-u koji ste pronašli u kutiji štampača

Naredba Add Printers omogućavava instalaciju podrške za novi štampač. Iako izdvojena procedura izvršenja ove naredba se ni po čemu ne razlikuje od opisane procedure bilo kog uređaja. Razlog zašto je izdvojena je značaj koji se pridaje štampaču.
Naredbu Add printers možete potražiti preko Start dugmeta sa Start/Settings/Printers and faxes, ili iz Control panela dvoklikom na ikonu Printers.
Nakon poziva slijedite automatizovanu proceduru kako Vas Wizard vodi.
Wizard se prevodi kao čarobnjak, a označava automatizovanu programsku podršku koja Vas vodi kroz određene procedure.

Kad ste pozvali Printer and Faxes dobićete prozor koji sadrži ikonu Add New Printer.
Add Printer Wizard i svodi se na izbor proizvođača i modela.
Izborom Next birate da li će Vaš štampač biti lokalni ili mrežni.
Ako Vaš štampač ne možete pronaći u spisku koji Vam nudi Windows, stvar se ne komplikuje mnogo: ubacite toliko spominjani CD koji sadrži upravljačke programe u vaš DVD čitač.
Izborom Have Disk imate mogućnost, da umjesto sistemskih koristite programe sa CD-a.
Potrebno je definisati i port-konektor na koji će štampač biti priključen.

Sa Configure Port se, u slučaju potrebe, mogu podesiti osnovne osobine porta (kao brzina, format slanja podataka, način provjere slanja podataka na štampač).

Opcija File omogućava da se umjesto na štampač (na port) štampanje usmjeri u fajl. U tom slučaju sadržaj (dokumenta) neće biti stvarno odštampan, već će se smjestiti u fajl - štampanje je preusmjereno na disk.

Već instalisanom štampaču možete promijeniti parametre izborom Properties (nakon desnog klika na ikonu štampača, koji ste dobili u prozoru.

Nekoliko napomena o programu Printers:
Nakon instalacije štampača, on se koristi kao kontrolni i nadzorni program za rad štampača.
Ako koristite više štampača sa možete definisati koji Vam je primarni izborom svojstva (desni klik) Set As Default
Ako u toku štampanja, pozovete program Printers (Start/Settings/Printers) imate mogućnost da zaustavite štampanje.
Sa File/Pause Printing vršite trenutno zaustavljanje, proces se može nastaviti ponovnim klkom na Pause Printing štampanje se nastavlja.
Sa File/Purge Print Jobs se vrši trajno napuštanje (odustajanje) od ostatka štampe.

Extra time:

Naredbe i opcije koje štampači nude - podešavanje parametara štampača

Možete ostaviti kako su podešeni od proizvođača, a možete pogledati i zapamtiti ovdje data objašnjenja pa štampač prilagoditi svojim potrebama i okruženju
15 minuta koji možete i preskočiti ukoliko se ne bavite grafikom
Parametri zavise od modela štampača, ali za sve modele postoji određena sličnost.
Obično se u kartici General definiše način razdvajanja stranica (Separator page), što naročito ima smisla kad više računara dijeli jedan štampač, jer omogućava brže pronalaženje dokumenta, štampanjem kontrolnih strana.
Kartica Details definiše načine pristpa štampaču. Iz nje se vrši definisanje portova i drajvera.
Ukoliko radite u mreži opcijom Capture Printer Port se definiše mrežni uređaj, a sa End Capture vrši prekid veze uređaja.
U polju Timeout settings se vrši podešavanje vremena čekanja i ponavljanja pristupa. Naime, štampanje se obavlja u pozadini (neka vrsta multiprocesiranja tzv. spooling), tako da se vrši 'krađa sistemskog vremena'. To omogućava da se u toku štampanja obavljaju drugi poslovi. Tako, opcija Timeout definiše učestanost obraćanja štampaču. Ovu opciju podešavate u zavisnosti od složenosti dokumenata, koji štampate i prioriteta poslova, koje želite obavljati u toku štampanja.
Sa Spool Setings se podešava način slanja dokumenta iz aplikacije na štampač: direktno (Print directly to the printer), preko reda za štampanje (Spoll print jobs), ili odmah (Start printing after first page iz spooled) što uzrokuje prekid štampanja tekućeg dokumenta.

Podešavanje dimenzija papira (koji se umeće u štampač), obavlja se karticom Paper.
Standardo se, podesi format A4 (umjesto predefinisanog Latter-a, koji je nešto veći od A4), u prozoru Paper Size.

Način doturanja (umetanja) papira se definiše u Paper Source kao: ručni (Manual feed), ili kasetni (Upper tray).
Krajnje ivice do kojih će biti omogućeno štampanje definišu se dugmetom Unprintable Area.

Neki štampači imaju mogućnost ušteda tonera izborom Economic moda, i podešavanjem štampe na Media Choice, koji daje nešto bljeđe kopije. Postoji i mogućnost da se definiše broj kopija u polju Copies.

Kartica Graphics definiše način štampanja slika. Izbor rezolucije definiše broj tačaka po inču (dpi), što je broj veći ispis je finiji, no veća rezolucija zahtjeva i više memorije (i tonera).

Većina štampača je crno bijela, pa se boje predstavljaju aproksimacijom, a način obrade boja definiše u polju Dithering. Sa None se isključuje aproksimacija boja, Coarse definiše niže rezolucije (do 200 dpi), Line Art se koristi kad štamapmo grafiku sa oštrim ivicama (grafikoni), a Error Diffusion za grafiku bez jasnih ivica (fotografije).
U Graphics mod-u se definiše da li se grafički objekti štampaju kao rasterski ili vektorski.
Sa klizačem Intensity, određeno je da li želimo da se dobiju bljeđe (klizač prema Lightest), ili tamnije kopije (klizač prema Darkest).

Windows podržava rad sa True type fontovima i način slanja ovih fontova na štampač može se podesiti karticom Fonts.
Opcija Download True Type fonts as bitmap soft fonts, određuje da se fontovi prvo pošalju štampaču da ih on uvrsti u svoju listu, a da se potom šalje sam tekst. Naime i štampači imaju neke svoje fontove koje direktno - bez pomoći operativnog sistema prepoznaju, ali je to manji broj fontova.
Opcija Print True Type as graphics, omogućava da se cjelokupan tekst pretvori u grafiku i potom štampa. Ovo je daleko sporija opcija i koristi se samo kod složenijih grafičko štamparskih dokumenata, kad ima preklapanja tipova slova i grafike.
Sa opcijom (dugmetom) Install Printer Fonts, možete izvršiti instalaciju novih fontova; bilo da se oni pošalju iz računara, bilo iz priključenih modula (cartridge kartice, koje sadrže određene tipove fontova).

U Device Options, se podešavaju različite mogućnosti izabranog štampača, najčešće specifične za svaki konkretan tip štampača.
Tu se vrši podešavanje gustine štampe Print density, kvaliteta štampe Print quality i slično.
Tu se podešava i veličina instalirane memorije u štampaču potrebne za rad Printer memory. Ovo je naročito bitno kod rada sa složenijim i slikama sa većom rezolucijom; ponekad, kad nema dovoljno memorije neće moći da se odštampa cijela slika. Procjena potrebne memorije vrši se po kriterijumu određenom (podešenom) klizačem. Ako klizač pomjerite prema Aggressive procjena će biti manje stroga, što ponekad može da dovede do problema (-nećete unaprijed biti obavješteni o nedostatku memorije, što će dovesti do greške kod štampanja). Pomjeranje prema Conservative, dovodi do strožije procjene, ali i do češćih poruka o nedostatku memorije. Ukoliko radite sa složenijim grafičkim dokumentima, jedino rješenje je da dokupite još memorije, jer ovim podešavanjem vi ne mijenjate stvarne mogućnosti štampe, već samo procjenu.

Izborom štampača (dvoklikom) koji štampa imate mogućnost kontrole nad procesom štamanja (ako je započeto).

Promjena redoslijeda štampanja vrši se jednostavnim odvlačenjem (prebacivanjem dokumenta na vrh reda. Nije moguće istisnuti iz reda dokument, koji se trenutno štampa (to možete sa Spool Settings).

Testiranje instalacije

5 minuta
Na kraju instalacije standarno se pojavi pitanje
 Would you like to print a test page?
Prije nego što odgovorite Yes ubacite papir u štampač.
Kako i gdje da ubacite papir zavisiće od modela, a sigurno će biti slikovno predočeno u uputstvu.
Ako je sve u redu štampač će da zazuji i odštampa testnu strancu na kojoj će Vam čestitati na izboru i uspješnoj instalaciji.
Pridružujemo se čestitkama.

P.S. Ovdje ste vidjeli da se hardverska instalacija ne završava prostim spajanjem.
Poslije spajanja neophodno je instalisati drajvere koji omogućavaju rad uređaja. Instalacija drajvera se smatra dijelom hardverskog prilagođenja.
MeniF_tb
Onima koji ne žele da budu računarske neznalice
ekipa Sveznadara Vas pozdravlja i poziva na saradnju
Last update June 2021.